English language | Thai language

การสร้างเว็บไซต์ | ราคาการบริการสร้างเว็บไซต์ | ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ | Sites we made | Glossary | Send inquiry

ในการสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนั้น นอกจากความสวยงาม สีสรร และการจัดวางส่วนประกอบต่างๆแล้ว การค้นคว้าวิจัยข้อมูล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ และการอธิบายขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เข้าใจนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน อีกทั้งความรู้ความสามารถของผู้จัดทำเว็บไซต์ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง

ทีมงานผู้จัดทำเว็บไซต์ของเราประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการ ด้านการขนส่ง การเกษตร ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ Web page writing
  • การพูดคุยและสอบถาม
  • การเซ็นต์สัญญา
  • การสร้างเว็บเพจ
  • การศึกษาและวิจัยข้อมูล
  • การจัดส่งข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ
  • การชำระเงิน
การพูดคุยและสอบถาม
เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้ทั้งผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ (ลูกค้า) และผู้สร้างเว็บไซต์ ได้ร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี่ทางเรา (ผู้สร้างเว็บไซต์) จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ การบริการอื่นๆที่จำเป็น และอธิบายถึงคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่ดี ว่าต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่ดี ถูกต้องและมีประโยชน์ และสิ่งจำเป็นที่ทางเราต้องอธิบายอีกก็คือ การทำงานของระบบประมวลข้อมูลของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า search engine ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจว่าเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติที่ดีนั้นเป็นประโยชน์อย่างไร และให้ผลเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ และทางผู้สร้างจะทำการแจ้งเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ เช่น การชำระเงิน และอื่นๆ

ทางผู้สร้างจำเป็นต้องทราบรายละเอียดของธุรกิจและจุดประสงค์ของการทำเว็บไซต์ เพื่อที่จะทำโครงสร้างอย่างคร่าวๆของเว็บไซต์ และจัดทำตารางเวลาการทำงานเสนอแก่ลูกค้าเพื่อพิจารณา

การเซ็นต์สัญญา
หลังจากร่วมพูดคุยสอบถาม พิจารณาโครงสร้างของเว็บไซต์อย่างคร่าวๆ และเห็นด้วยกับราคาที่ทางผู้สร้างเสนอไปแล้วนั้น ทางผู้สร้างจะทำการจัดส่งสัญญาที่ว่าด้วยการสร้างเว็บไซต์ ไปให้กับลูกโดยทางไปรษณีย์ 2 ชุด เมื่อได้รับแล้ว ผู้มีอำนาจในบริษัทจำเป็นต้องทำการอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะทำการเซ็นต์ และประทับตรานิติบุคคล ลงในสัญญาทั้ง 2 ชุด ซึ่งชุดหนึ่งนั้นเก็บไว้ที่บริษัทของท่าน และอีกชุดหนึ่งนั้นต้องส่งกลับมาให้ทางเรา และพร้อมกับสัญญา 2 ชุดที่ส่งไปนั้นทางเราจะส่งใบเรียกเก็บเงินไปพร้อมกันด้วย หลังจากเซ็นต์สัญญาเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการชำระเงินตามจำนวนเงินที่เราระบุในใบเรียกเก็บ

และขณะเดียวกันทางคุณต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆที่จะใช้ในการทำเว็บไซต์ เช่นรูปภาพต่างๆ ทะยอยส่งให้กับทางเรา ขณะเดียวกันทางเราก็จะทำการค้นหาและทำการวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อที่จะนำมาให้ลูกค้าพิจารณาว่าต้องการจะนำมาลงในเว็บไซต์ของหรือไม่

การสร้างเว็บเพจ
Building ขั้นตอนนี้จะเปรียบได้กับการทำหนังสือ ข้อมูลในเว็บไซต์คือส่วนที่สำคัญที่สุด รูปแบบและสีสรรที่สวยงาม การจัดวางโครงสร้างที่ดีและง่ายต่อการค้นหาหัวข้อต่างๆที่มีในเว็บไซต์นั้นก็เป็นส่วนประกอบที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ต้องเอื้อประโยชน์ไม่เพียงแต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามจุดประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์เท่านั้น ต้องดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วๆไปด้วย

ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นบ้างแล้วถึงความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์กับ search engine ที่มีหน้าที่เหมือนกับเป็นเครื่องตรวจสอบข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆที่ถูกส่งมา ซึ่ง search engine มีหน้าที่ตรวจข้อมูล ประมวลผล แจกแจงและจัดเก็บแยกตามหมวดหมู่ไว้ในฐานข้อมูล

Search engine จะทำการคัดเลือกเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ดี ถูกต้อง และมีประโยชน์เข้าบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลของตัวเอง ยิ่ง search engine มีฐานข้อมูลที่ดีก็จะยิ่งทำให้ search engine นั้นๆเป็นแหล่งข้อมูลที่คนทั่วโลกเชื่อถือและเข้ามาหาข้อมูลต่างๆที่แต่ละคนต้องการ ดั้งนั้นเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดี ถูกต้อง และเป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้รับการบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของ search engine

ในการค้นหาข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้คนจะเข้าไปยัง search engine ที่ตนเชื่อถือว่าเป็นแหล่งบรรจุข้อมูลที่ดี ถูกต้อง หลากหลายและครอบคลุมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แล้วทำการค้นหาโดยการพิมพ์คำหรือข้อความสั้นๆที่ตนต้องการทราบลงใน search box จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลและแสดงผลการค้นหาโดยการแสดงข้อมูลที่บรรจุไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งก็คือเว็บเพจต่างๆที่ประกอบด้วยเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำหรือข้อความที่ถูกพิมพ์ลงใน search box นั้นเอง

ระบบการตรวจเว็บไซต์ของแต่ละ search engine นั้นมีความแตกต่างกัน แต่ระบบการตรวจสอบที่ถือว่าดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ก็คือการตรวจสอบโดยใช้คน ซึ่งจะทำการอ่านเว็บเพจที่ถูกส่งมา ในการอ่านหรือตรวจสอบแต่ละเว็บเพจนั้น ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบจะอ่านหรือตรวจเฉพาะสิ่งที่เป็นข้อความหรือตัวหนังสือเท่านั้น รูปภาพหรือส่วนประกอบย่อยอื่นนั้นผู้อ่านเว็บเพจจะไม่นำมาเป็นประกอบการคัดเลือกเว็บไซต์เพื่อบรรจุลงในฐานข้อมูลเลย ดังนั้นเนื้อหาของเว็บไซต์จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่จะทำให้เว็บไซต์ได้รับคัดเลือกและถูกบรรจุลงในฐานข้อมูลของ search engine และผู้คนที่ต้องการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรื่อข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆก็จะสามารถติดต่อหรือหาเว็บไซต์ของคุณได้โดยผ่านทาง search engine นั่นเอง

รูปแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ดีต้องเหมาะสมและสวยงามตรงตามจุดประค์ของแต่ละธุรกิจ และการจัดวางโครงสร้างของแต่ละหัวข้อในเว็บไซต์ต้องจัดวางอย่างเหมาะสมและง่ายต่อการค้นหา และการที่เว็บไซต์ประกอบด้วยรูปภาพ และแผนที่ต่างๆ ก็จะช่วยเสริมทำให้เว็บไซต์นั้นๆสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น แต่ไม่ควรจะมีมากหรือเป็นรูปภาพที่ใหญ่จนเกินไปเพราะรูปภาพขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลานานในการเปิดชม (Loading) และนอกจากนี้การที่เว็บไซต์ประกอบด้วยสีสรรและลูกเล่นที่มากเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียต่อสายตา และเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยลูกเล่นต่างๆที่มากเกินไปจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีขอบเขตจำกัดในการรับชมรูปภาพต่างๆ หรือแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ควรมองข้าม เช่นแผนที่ต่างๆที่มีในเว็บไซต์นั้นก็ควรที่จะถูกจัดวางให้อยู่ในรูปแบบที่สมารถปริ้นต์ออกมาได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วนและใช้การได้ทันที่

และขั้นตอนหลังจากที่ผู้สร้างได้สร้างเว็บไซต็เสร็จแล้ว ลูกค้าจำเป็นจะต้องทำการตรวจเช็คส่วนประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีส่วนไหนที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ทางผู้สร้างจะทำการแก้ไขอีกครั้งก่อนจะทำการส่งลงในอินเทอร์เน็ต

การศึกษาและวิจัยข้อมูล
เนื่องจากจุดประสงค์ส่วนใหญ่ของการทำเว็บไซต์ก็คือการประชาสัมพันธ์และการทำธุรกิจเพื่อซื้อขายสินค้า และในโลกของธุรกิจนั้นเป็นโลกของการแข่งขัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จึงเป็นงานที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราให้การบริการรวมอยู่ในการสร้างเว็บไซต์ด้วย เราจะทำการศึกษาและวิจัยข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จากห้องสมุด จากองค์กรต่างๆที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณได้ ซึ่งต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนนำมาใช้

แต่ถ้าหากว่าคุณต้องการเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาหรือสิ่งที่ทางคุณจัดเตรียมไว้เฉพาะเท่านั้น ไม่ต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม ทางเราก็ยินดีที่จะทำตามนั้น

ขั้นตอนการจัดส่งข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ
ลูกค้าสามารถทำการจัดส่งข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆที่จะใช้ในการทำเว็บไซต์ให้กับทางเราโดยส่งทาง อีเมลล์หรือแฟกซ์ และหากเป็นรูปภาพหรือแผนที่ท่านสามารถทำการสแกนและแนบมากับอีเมลล์ก็ได้ แต่หากไม่สะดวก ลูกค้าก็สามารถส่งภาพถ่ายหรือเอกสารอื่นๆให้กับเราโดยทางไปรษณีย์ และเราจะทำการสแกนเอง แต่ค่าจัดส่งทั้งหมดนั้นทางคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชำระค่าใช้จ่ายเอง

การชำระเงิน
การชำระเงินของ 12 เดือนแรกนั้นต้องทำการชำระ 2 ครั้ง คือชำระ 50 % ของจำนวนเงินทั้งหมด หลังจากเซ็นต์สัญญา และชำระส่วนที่เหลือหลังจากการทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว และการชำระเงินของปีต่อไป ต้องทำการชำระก่อนครบกำหนด 12 เดือนของปีแรก การชำระเงินต้องชำระตามจำนวนเงินที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินซึ่งจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย (ขณะนี้ 7 %)

หมายเหตุ: หลังจากการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


Photos essays, field reports - adventure, minority culture, beautiful life & environment
Pictures & information of unique travels in - Thailand | Laos
Salawin river, Mae Hong Son province, northern Thailand
Hike & Hilltribe village homestay to Salawin river, Mae Hong Son


Thai English Translator, Editor, Teacher/tutor : Physics & Math Tutoring, Education, Rural development