English language | Thai language

การสร้างเว็บไซต์ | ราคาการบริการสร้างเว็บไซต์ | ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ | Sites we made | Glossary | Send inquiry

นับจากปี 2544 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคเอสเอสไวส์ได้เริ่มให้บริการการสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์หลักของการให้บริการก็คือ เราต้องการเป็นส่วนส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและเล็กสามารถติดต่อ ซื้อขายสินค้ากับลูกค้าโดยตรงทางอินเทอร์เน็ต เราจะเน้นการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม เหมาะสมกับชนิดของสินค้าและการบริการ มีการจัดวางส่วนประกอบของเว็บไซต์อย่างเป็นระเบียบ และไม่ซับซ้อน และเว็บไซต์เหล่านี้ต้องประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาที่ดี ถูกต้องและเป็นประโยชน์

นอกจากการบริการสร้างเว็บไซต์ เรายังบริการให้คำปรึกษาด้านการสร้างเว็บไซต์และช่วยในการวิจัยและค้นคว้าข้อมูล ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลที่ดี และเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจในทุกๆด้าน

บริการการสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วย
 • การลงทะเบียนชื่อเว็บไซต์
 • การจัดหาเนื้อที่บนอินเทอร์เน็ต
 • การสร้างเว็บเพจและการส่งลงในอินเทอร์เน็ต
 • การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 • การอัพเดทข้อมูลและการดูแลรักษาเว็บไซต์
 • การวิจัยและค้นคว้าข้อมูล
เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเริ่มจากการมีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
People discussing จุดประสงค์หลักของการมีเว็บไซต์ก็คือเพื่อการติดต่อค้าขายสินค้าและเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ดังนั้นสำหรับการติดต่อซื้อขายสินค้าโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งสองฝ่ายที่ติดต่อกันอาจอยู่กันคนละมุมโลกและไม่เคยเห็นหน้าหรือพูดคุยกันมาก่อน และไม่รู้ด้วยว่าบริษัทนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นเว็บไซต์จึงเป็นเหมือนกับตัวแทนหรือภาพลักษณ์ของบริษัทหรือหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ทำการติดต่อธุรกิจเกิดความเชื่อถือและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน การที่จะมีเว็บไซต์ที่ดีได้นั้น มีหลายสิ่งที่หน่วยงานต้องให้ความสนใจ

การที่หน่วยงานทำงานได้รวดเร็ว มีการบริหารงานที่ยืดหยุ่น มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่ทำการติดต่อกันอยู่ เป็นคุณสมบัติที่ดีของหน่วยงานที่จะทำให้เกิดเว็บไซต์ที่ดี

เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนในบริษัทจะต้องเข้าใจถึงประโยช์ของการมีเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและร่วมมือกันในส่วนของการให้ข้อมูลต่างๆที่จะนำมาสร้างเว็บไซต์และการทำธุรกิจ สมาชิกของแต่ละหน่วยงานควรจะร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์ และร่วมกันตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆให้มีประโยชน์ต่อบริษัท การให้ความรู้ การร่วมกันแสดงความคิดเห็นและการที่ทุกคนได้รับสิทธ์ที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกหน่วยงานที่อยู่ในโลกของธุรกิจ และการที่จะประสบผลสำเร็จในโลกของธุรกิจนั้นเราต้องพยายามสร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาเอง

เนื้อหาของเว็บไซต์
Content เนื้อหาหรือข้อมูลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของผู้ผลิตสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และรวมถึงเว็บไซต์ด้วย

การที่บริษัทจะสามารถให้ข้อมูลที่จะนำมาลงในเว็บไซต์ได้ดี ถูกต้องและเป็นประโยชน์นั้น ทุกๆคนในบริษัทต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับธุรกิจของตนและเข้าใจส่วนสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน เช่นการตลาด รายละเอียดของสินค้าและบริการ การที่มีความเข้าใจอย่างดีในธุรกิจของบริษัทและการพิจารณาการตลาดจากมุมมองที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนจะทำให้การทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตประสบผลสำเร็จได้ เช่น เมื่อคุณต้องการซื้อสินค้าและเข้าไปยังร้านค้า คุณจะพิจารณาหลักการอะไรบ้างก่อนตัดสินใจซื้อ ปัจจัยประกอบการตัดสินใจสำคัญทั่วๆไปก็คือ พิจารณาประโยชน์และคุณสมบัติของสินค้า ราคา ความทนทาน และอื่นๆ การขายสินค้าหรือทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งใดบ้างเป็นส่วนสำคัญที่ลูกค้าให้ความสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า คุณก็จะรู้ว่ามีข้อมูลใดบ้างที่คุณต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาสินค้าของคุณและทำการตัดสินใจทำธุรกิจกับคุณ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับการซื้อขายสินค้าโดยตรงจากร้านค้า จะต่างกันก็เพียงแต่ว่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตนั้นเราไม่สามารถจับต้องสินค้าได้จริง

ส่วนประกอบสำคัญในเว็บไซต์ ที่ผู้ทำการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตควรจะแจ้งไว้ในเว็บไซต์

 1. การแนะนำบริษัท
 2. ประวัติของบริษัทและบุคลากร
 3. รายละเอียดของสินค้าและการบริการ
 4. ขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม
 6. เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ เช่น การจัดส่ง การส่งคืนสินค้าในกรณีต่างๆ การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
 7. หากคุณทำธุรกิจหลายอย่างและต้องการแจ้งไว้ในเว็บไซต์ด้วย คุณก็สามารถทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
 8. นโยบายของบริษัท
ไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญในด้านเนื่อหาของเว็บไซต์เท่านั้น โครงสร้างหรือการจัดวางส่วนประกอบต่างๆของเว็บไซต์ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน แม้เว็บไซต์ของคุณจะประกอบด้วยเนื่อหาที่ดี แต่หากจัดวางหรือจัดทำโครงสร้างของเว็บไซต์ไม่ดีก็จะทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่บรรลุประโยชน์สูงสุดของการมีเว็บไซต์ และนี่คือคำแนะนำของการจัดวางโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์
 1. จัดวางหัวข้อ จุดประสงค์ และข้อมูลที่มีความสำคัญไว้ในส่วนต้นของแต่ละเว็บเพจ
 2. อธิบายหรือเขียนข้อมูลโดยใช้ภาษาที่ง่ายและทุกคนสามารถเข้าใจ
 3. ไม่ควรจะบรรจุภาพที่มีขนาดใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ เพราะจะต้องใช้เวลานานในการเปิด (Loading)
 4. ไม่ควรจะบรรจุทั้งรูปภาพ ลูกเล่นต่างๆไว้ภายในเว็บเพจเดียวกันจนมากเกินไป
 5. แจ้งสถานที่และวิธีการติดต่อ เช่น มีแบบสั่งซื้อหรือแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้า มีเบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ และอีเมลล์
 6. ทุกส่วนประกอบของเว็บไซต์ควรจะเหมาะสมต่อทุกคน การทำเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจะทำให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีขอบเขตจำกัดในการรับข้อมูล หรือรับเทคโนโลยีชั้นสูง ไม่สามารถรับข้อมูลได้ครบทุกอย่าง
 7. จัดโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างเหมาะสมเพื่อให้หาข้อมูลในแต่ละเว็บเพจได้ง่าย

การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
Marketing หลังจากที่ทำการสร้างเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ และส่งลงในอินเทอร์เน็ตแล้ว เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ ทางผู้สร้างเว็บไซต์ต้องทำการส่งเว็บไซต์ไปให้กับ search engine ต่างๆ

search engine คือเครื่องมืออ่านข้อมูลในเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมเว็บเพจจากทั่วโลกไว้ในฐานข้อมูล ผู้ที่ต้องการข้อมูลต่างๆ ก็จะทำการค้นหาโดยผ่านทาง search engines

จริงๆแล้วขั้นตอนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นั้นมีขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างเว็บไซต์แล้ว ก่อนที่ผู้สร้างเว็บไซต์จะเริ่มสร้างก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่ารูปแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์แบบใดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ


Salawin river, Mae Hong Son province, northern Thailand
Hike & Hilltribe village homestay to Salawin river, Mae Hong Son


Physics & Math Tutoring, Education, Rural development