Home | Search

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

Office of บริษัท นารา การบัญชี จำกัด


บริษัท นารา การบัญชี จำกัด และ สำนักงานถลางการบัญชี จัดตั้งโดยกลุ่มนักบัญชี ที่มีอุดมการณ์ในการร่วมกันพัฒนางานบริการด้านวิชาชีพ บัญชี สอบบัญชี และที่ปรึกษา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลูกค้า ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งกว่า 10 ปีที่ดำเนินธุรกิจ ได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเรามีพนักงานจบปริญญาตรีกว่า 10 คน คอยให้บริการต่อท่าน และลูกค้ากว่า 180 ราย ทั้งที่เป็นบริษัทไทย บริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ และบริษัทต่างชาต ซึ่งตั้งอยู่หลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และอื่นๆ

งานบริการ
เราเป็น สำนักงานบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันสำนักงานมีลูกค้ามากกว่า 180 ราย พร้อมให้บริการงานต่างๆ ครบวงจร ได้แก่

บริการด้านบัญชี
 • บริการจัดทำบัญชีแบบเหมาจ่าย
 • บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร
 • บริการจัดทำบัญชีพร้อมจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี เป็นต้น
 • บริการนักบัญชีทีี่มีคุณสมบัติ เพื่อรองรับข้อกำหนดตาม พรบ.การบัญชี
 • บริการวางรูประบบบัญชีเพื่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
งานตรวจสอบบัญชี
 • บริการตรวจสอบบัญชี
 • บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดของบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ
 • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำหร (NGO) ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรต่างประเทศ ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • บริการตรวจสอบพิเศษต่างๆ ตรวจสอบเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
 • บริการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • บริการตรวจนับสินค้า เพื่อการทำลาย หรือ รับรองสภาพ(จำนวน)สินค้าคงเหลือ
งานให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศไทย ครอบคลุมถึง /รูปแบบการประกอบกิจการที่เหมาะสมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอำนาจการควบคุมกิจการ / การขอรับสิทธิทางภาษีและลดหย่อนที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล / การถือหุ้นส่วนใหญ่โดยชาวต่างชาติ / การลงทุนภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ครอบคลุม มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร เช่น ภาษีทางตรง - ทางอ้อมในประเทศไทย / การใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี / ภาษีระหว่างประเทศ ภาษีซ้อน
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแรงงาน และธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า - การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการขอใบอนุญาตทำงาน
งานจดทะเบียนธุรกิจ นิิติกรรม
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านค้า กิจการร่วมค้า และอื่นๆ
 • จดขอหมายเลขผู้เสียภาษี
 • จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน
 • จดทะเบียนขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว / จดทะเบียนภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ / ใบอนุญาตของสำนักงานผู้แทน สำนักงานภูมิภาค / จดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการของสาขานิติบุคคลต่างประเทศ และอื่นๆ
 • จดทะเบียนใบอนุญาต โรงงาน กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ และอื่นๆ
 • บริการชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนบัตรผู้เสียภาษี พร้อมทั้งเป็นตัวแทนชี้แจงในส่วนงานเลิกที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 • จดทะเบียนเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ / เปลี่ยนที่อยู่ / เปลี่ยนวัตถุประสงค์ / เปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • คัดสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น เอกสารสำคัุญของบริษัท หนังสือรับรอง, ข้อบังคับ, วัตถุประสงค์, ตราประทับ/ คัดงบการเงิน/ คัดเอกสารแบบแสดงรายการภาษีพร้อมรับรองเอกสาร
งานให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศไทย ครอบคลุมถึง /รูปแบบการประกอบกิจการที่เหมาะสมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอำนาจการควบคุมกิจการ / การขอรับสิทธิทางภาษีและลดหย่อนที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล / การถือหุ้นส่วนใหญ่โดยชาวต่างชาติ / การลงทุนภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ครอบคลุม มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร เช่น ภาษีทางตรง - ทางอ้อมในประเทศไทย / การใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี / ภาษีระหว่างประเทศ ภาษีซ้อน
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแรงงาน และธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า - การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการขอใบอนุญาตทำงาน
บริการอื่นๆ
 • บริการจดทะเบียน - จัดทำและนำยื่นประกันสังคม
 • บริการให้ใช้ที่อยู่ เพื่อการจดทะเบียนในประเทศไทย
 • บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับการปฎิบัติตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • บริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงต่างๆ
 • บริการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานของราชการ
 • บริการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร โดยโนตารี่พับบลิค (Notary Public)
 • บริการคัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารทะเบียนธุรกิจ และหนังสือสำคัญบริษัท
 • รับรองเอกสาร รับรองโดยทนาย โนตารี่ พับลิค Notary Public ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
นาราการบัญชี ขอให้คำมั่นต่อลูกค้าว่าเราปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ส่งมอบงานตรงเวลา แจ้งปัญหาเบื้องต้นที่พบและอยู่บนหลักการที่ว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เรามีทึมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสานงานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน

สถานที่ติดต่อสำนักงาน
บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02 933 5511, 02 933 5512, 081 585 8811, 085 018 3300
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

Location map of นาราการบัญชี
 1. สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส หมอชิต
 2. สถานีรถไฟใต้ดิน จตุจักร
 3. สถานีรถไฟใต้ดิน พหลโยธิน
 4. สถานีรถไฟใต้ดิน ลาดพร้าว
 5. สถานีรถไฟใต้ดิน รัชดาภิเษกSalawin river, Mae Hong Son province, northern Thailand
Hike & Hilltribe village homestay to Salawin river, Mae Hong Son


Physics & Math Tutoring, Education, Rural development